КОРИСНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

За обнову права  на накнаду дела трошкова боравка деце у приватној предшколској установи за правни део потребно је предати Образац Захтева  за остваривање права и фотокопију уговора са приватном предшколском установом.

За финансијски део потребно је предати Образац Захтева  за накнаду дела трошкова боравка деце, фотокопију уговора са приватном предшколском установом, фотокопију текућег рачуна подносиоца захтева и фотокопију личне карте подносиоца захтева.

Правни део (Образац Захтева  за остваривање права и фотокопију уговора са приватном предшколском установом) предаје се до 31.08.2020. године.

Након добијања решења, предаје се финансијски део.

На основу предаје захтева до 31.08.2020. године, подносилац захтева, уколико су испуњени сви прописани услови, остварује право почев од 01.01.2021. године, с обзиром да  се правоснажним решењима која важе до 31.08.2020. године  рок важења продужава  до 31.12.2020. године.

Захтеве, уз пратећу докуметацију, потребно је да захевтате, с обзиром на то да се документација предаје у кутијама које се налазе у холу Градске управе, а не на писарници, како би се  избегао евентуални губитак неке од документације.

Само уколико је документација потпуна, Секретаријат ће моћи да предузима  све неопходне радње из своје ндлежности у току решавања по захтеву за остваривање права.

ОДЛУКА О ПРАВУ НА НАКНАДУ ДЕЛА ТРОШКОВА БОРАВКА ДЕЦЕ У ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ ДРУГО ПРАВНО ИЛИ ФИЗИЧКО ЛИЦЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА БЕОГРАДА ЗА РАДНУ 2020/2021. ГОДИНУ

Захтев за остваривање права на накнаду укупних трошкова боравка у предшколској установи

Изјава уз Захтев за остваривање права на накнаду укупних трошкова боравка у предшколској установи

ППУ2- Захтев за остваривање права на накнаду укупних трошкова боравка у предшколској установи

ИЗГЛЕД НОВЕ РАДНЕ КЊИГЕ

(општина Земун и Врачар, имају обавезу да од 1. септембра имплементирају нове основе програма у своје годишње планове рада)

ОДЛУКА O ПРАВУ НА НАКНАДУ ДЕЛА ТРОШКОВА БОРАВКА ДЕЦЕ У ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ 2019/2020

УПИС УЗ СУБВЕНЦИЈЕ

У предшколску установу обавезно се уписују сва деца у години пред полазак у школу. Родитељ, односно други законски заступник, чије дете није обухваћено васпитно-образовним радом у предшколској установи, дужан је да упише дете старости од пет и по до шест и по година у предшколску установу која остварује припремни предшколски програм, с тим да има право да изабере предшколску установу.

Право на надокнаду дела трошкова боравка деце у приватној предшколској установи имају:

 • родитељи који су држављани Републике Србије,
 • родитељи деце пријављене на територији Града Београда,
 • родитељи чије дете није добило место у државном вртићу.

Са потврдом да дете није уписано у државни вртић родитељи долазе у приватну предшколску установу и са установом потписују Уговор о боравку детета у предшколској установи, према тржишним условима по којима Установа послује.

Након потписивања уговора, родитељ одлази у Секретаријат за образовање и дечју заштиту, који се налази на адреси Краљице Марије 1/III и тамо на писарници предаје:

 • захтев за остваривање права на накнаду дела трошкова (можете га преузети са сајта УПВ),
 • ОДБИЈЕНИЦУ, (оригинал потврде предшколске установе, чији је оснивач Град Београд, да дете није уписано због недовољних капацитета, тј. да је одбијено приликом уписа у државни вртић,
 • фотокопију извода из матичне књиге рођених за дете, односно решење центра за Социјални рад о статусу родитеља, старатеља, усвојитеља или хранитеља,
 • фотокопију уверења о држављанству Републике Србије подносиоца захтева,
 • фотокопију личне карте (извод из читача) подносиоца захтева, односно фотокопију потврде о сталном настањењу на територији Града Београда за страног држављанина или потврду Комесаријата за избегла и расељена лица која имају боравиште на територији Града Београда,
 • фотокопију уговора са приватном предшколском установом, са свим саставним деловима уговора.
 • Број жиро рачуна подносиоца захтева

За рефундирање при првој уплати доставити:

 • Образац ППУ2- два примерка
 • Уговор са приватном предшколском установом-два примерка
 • Извод из матичне књиге рођених за дете-два примерка
 • Број жиро рачуна подносиоца захтева– два примерка

Након подношења ове иницијалне документације од стране родитеља, предшколска установа ће бити у обавези да на крају сваког наредног месеца поднесе пропратну документацију, на основу које ће се рачунати рефундирани тј. субвенционисани износ за исплату родитељима.

На основу члана 8. Одлуке о праву на накнаду дела трошкова боравка деце у предшколској установи чији је оснивач друго правно или физичко лице на територији Града Београда, предвиђено је да родитељ, старатељ, усвојитељ или хранитељ који је већ остварио право на накнаду дела трошкова боравка деце у предшколској установи, чији је оснивач друго правно или физичко лице, у радној 2017/2018. години, може остварити право на накнаду дела трошкова и у радној 2018/2019. години на основу поднетог захтева за остваривање овог права, уз који прилаже уговор са приватном предшколском установом.

Претходно описани члан одлуке указује на то да сви они који су остварили право на субвенцију у радној 2018/2019. задржавају то исто право које се наставља и у радној 2019/2020. години, уколико пре почетка 2019/2020. радне године (крајем месеца августа 2019.) Секретаријату за образовање и дечју заштиту доставе захтев за накнаду дела трошкова, као и нови, односно актуелни Уговор о боравку детета у предшколској установи, који ће важити од 01.09.2019. године.

На основу поднетог захтева родитељ добија РЕШЕЊЕ.

Деца која се од 01.09.2019. године уписују на похађање припремног предшколског програма, могу да конкуришу за субвенцију (накнаду дела трошкова) под истим условима као и остала предшколска деца других узраста. Износ који се родитељу који је подносилац захтева субвенционише је исти као и за остале предшколске полазнике млађих генерација.

Уплата накнаде дела трошкова боравка деце у приватној предшколској установи, врши се из средстава буџета Града Београда на текући рачун родитеља, старатеља, усвојитеља или хранитеља, на основу решења о преносу средстава и месечног извештаја о присутности детета у приватној предшколској установи потписаног од стране овлашћеног лица, а који приватна предшколска установа доставља организационој јединици до 5. у месецу за претходни месец.

Све додатне информације заинтересовани ће моћи да добију у:

 • Градском секретаријату за образовање и дечју заштиту, на број телефона 011/715-7450
 • snezana.todorovic@beograd.gov.rs

ПРЕЛАЗАК ИЗ ЈЕДНЕ ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ У ДРУГУ

Потребна документација:

 • захтев за остваривање права на накнаду дела трошкова
 • решење о раскиду уговора са претходном предшколском установом
 • извод из матичне књиге рођених за дете
 • уверење о држављанству Републике Србије подносиоца захтева,
 • фотокопију личне карте (извод из читача) подносиоца захтева

Образац – Захтев за остваривање права 2019/2020

Образац – Захтев за месечну накнаду ППУ2 2019/2020

ЗАХТЕВ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА НАКНАДУ  УКУПНИХ ТРОШКОВА БОРАВКА  У ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ

Прописи у области предшколског и основног образовања и васпитања

ЗАКОНИ

1. Закон о основама система образовања и васпитања („ Службени гласник РС „, бр. 72/09, 52/11 и
55/13);
2. Закон о предшколском васпитању и образовању („Службени гласник РС“, број 18/10).
Подзаконски акти у области предшколског васпитања и образовања
– Правилници донети на основу Закона о предшколском васпитању и образовању
1. Правилник о садржају образаца и начину вођења евиденције и издавању јавних исправа у
предшколској установи („Службени гласник РС“, број 59/10);
16. Правилник о критеријумима за утврђивање мањег односно већег броја деце од броја који се
уписује у васпитну групу („Службени гласник РС“, број 44/11);
2. Правилник о ближим условима за утврђивање приоритета за упис деце у предшколску установу
(„Службени гласник РС“, број 44/11);
3. Правилник о ближим условима за остваривање припремног предшколског програма („Просветни
гласник РС“, број 5/12);
4. Правилник о стандардима услова за остваривање посебних програма у области предшколског
васпитања и образовања („Службени гласник РС“, број 61/12);
5. Правилник о посебном програму остваривања васпитно-образовног рада у одговарајућим
здравственим установама („Службени гласник РС“, број 124/12);
6. Правилник о врстама, начину остваривања и финансирања посебних, специјализованих
програма и других облика рада и услуга које остварује предшколска установа („Службени гласник
РС“, број 26 /13).
– Списак Правилника који су донети пре ступања на снагу Закона о предшколском
васпитању и образовању
1. Правилник о општим основама предшколског програма („Просветни гласник“, број 14/06)
2.. Правилник о врсти стручне спреме васпитача, медицинских сестара и стручних сарадника у
дечјем вртићу („Службени гласник СРС – Просветни гласник“, број 1/89)
3. Правилник о нормативу средстава за реализацију васпитно образовног програма у предшколској
установи („Службени гласник РС“, број 46/94);
4. Правилник о ближим условима за почетак рада и обављање делатности установа за децу
(„Службени гласник РС“, бр. 50/94 и 6/96);
5. Правилник о ближим условима за организовање облика рада са децом и обављање појединих
послова и услуга из делатности предшколске установе („Службени гласник РС“, број 34/95);
6. Правилник о ближим условима и начину остваривања права од општег интереса у области
друштвене бриге о деци („Службени гласник РС“, бр. 66/92, 69/92, 1/93, 107/93, 67/94, 12/96 и
30/96);
7. Правилник о нормативу друштвене исхране деце у установама за децу („Службени гласник РС“,
број 50/94);
8. Правилник о превентивној здравственој заштити и стручној спреми здравствених радника у
предшколским установама („Службени гласник РС“, број 73/94);
9. Правилник о основама програма одмора, рекреације, климатског опоравка и наставе у природи
(„Службени гласник РС“, број 52/95);
10. Правилник о основама програма социјалног рада у предшколским установама („Службени
гласник РС“, број 70/94);
11. Правилник о плану и програму васпитања и образовања за предшколско васпитање и
образовање деце оштећеног вида („Службени гласник СРС – Просветни гласник“, број 2/89);
12. Правилник о основама програма васпитно образовног рада са децом оштећеног слуха
предшколског узраста („Службени гласник СРС“, број 32/86 и „Просветни гласник СРС“ број
7/85/86);
13. Правилник о садржају образаца и начину вођења евиденције у остваривању програма
социјалног рада у предшколским установама („Службени гласник РС“, бр. 50/95 и 14/2000);
14. Правилник о мерилима за утврђивање цене услуга у дечјим установама („Службени гласник
РС“, бр. 1/93 и 6/96);
– Списак Правилника и осталих аката који се односе на област предшколског
васпитања и образовања као и област основног образовања и васпитања
1. Правилник о дозволи за рад наставника, васпитача и стручних сарадника („Службени гласник
РС“, бр. 22/05 и 51/08);
2. Правилник о сталном стручном усавршавању и стицању звања наставника, васпитача и стручних
сарадника („Службени гласник РС“, број 85/13)
3. Правилник о протоколу поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и
занемаривање („Службени гласник РС“, број 72/09);
4. Правилник о додатној образовној, здравственој и социјалној подршци детету и ученику
(„Службени гласник РС“, број 72/09);
5. Правилник о ближим условима за утврђивање права на индивидуални образовни план, његову
примену и вредновање („Службени гласник РС“, број 76/10);
6. Правилник о програму обуке за педагошког асистента („Просветни гласник“, број 11/10);
7. Правилником о стандардима квалитета рада установе („Службени гласник РС“, бр. 7/11 и 68/12);
8. Правилник о полагању стручног испита за секретара установе образовања и васпитања
(„Службени гласник РС“, број 8/11);
9. Правилник о вредновању квалитета рада установа („Службени гласник РС“, број 9/12);
10. Правилник о програму свих облика рада стручних сарадника („Просветни гласник“, број 5/12);
11. Правилник о стручно педагошком надзору („Службени гласник РС“, број 14/12).
12. Стратегија развоја образовања у Србији до 2020. године („Службени гласник РС“, број 107/12)
13. Уредба о коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у јавним службама
(„Службени гласник РС“, бр. 44/01, 15/02 – др. уредба, 30/02, 32/02 -исправка, 69/02, 78/02, 61/03,
121/03, 130/03, 67/04, 120/04, 5/05, 26/05, 81/05, 105/05, 109/05, 27/06, 32/06, 58/06, 82/06,
106/06, 10/07, 40/07, 60/07, 91/07, 106/07, 7/08, 9/08, 24/08, 26/ 08, 31/08, 44/08, 54/08, 108/08,
113/08, 79/09, 25/10, 91/10, 20/11, 65/11, 100/11, 11/12, 124/12, 8/13, 4/14)
14. Уредба о критеријумима за доношење акта о мрежи предшколских установа и акта о мрежи основних школа („Службени гласник РС“, број 80/10);

Правилник о ближим условима за оснивање, почетак рада и обављања делатности ПУ
Правилник о ближим условима и начину остваривања исхране деце у предшколској установи
Правилник о стручном усавршавању наставника 
Правилник о организацији и систематизацији послова 2012
Преднацрт Закона о правима детета и заштитнику права детета