СТАТУТ УДРУЖЕЊА

На основу члана 12. и члана 22. Закона о удружењима („Службени Гласник Републике Србије“, бр. 51/2009 и 99/2011, и други закони) и члана 12. став 1. тачка 2. Статута Удружења приватних предшколских установа Београда „УПВ“ (у даљем тексту: Удружење), Скупштина Удружења усвојила је:

 

CTATУT

УДРУЖЕЊА ПРИВАТНИХ ПРЕДШКОЛСКИХ УСТАНОВА БЕОГРАДА „УПB“

(измењена и допуњена верзија – пречишћен текст)

 

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

 

Члан 1.

 

Овим Статутом Удружењa, ближе се уређују:

 1. Назив и седиште Удружења,
 2. Област остваривања циљева,
 3. Циљеви Удружења,
 4. Стицање својства члана Удружења,
 5. Права и обавезе члана Удружења,
 6. Унутрашња организација Удружења,
 7. Представљање и заступање Удружења,
 8. Општи акти Удружења,
 9. Средства, имовина и одговорност за обавезе,
 10. Јавност у раду Удружења,
 11. Статусне промене,
 12. Престанак рада Удружења,
 13. Поступање са имовином Удружења у случају престанка рада Удружења,
 14. Изглед и садржина печата,
 15. Прелазне одредбе.

 

Члан 2.

 

Удружење је нестраначко, невладино и непрофитабилно удружење, основано на неодређено време ради остваривања циљева из области васпитно-образовног рада и побољшања услова рада у области васпитања деце предшколског узраста и примене највиших стандарда у области васпитно-образовног рада у складу са начелима Устава и Закона и има својство правног лица.

HAЗИB И CEДИШТЕ УДРУЖЕЊА

 

Члан 3.

Назив Удружења је:

УДРУЖЕЊЕ ПРИВАТНИХ ПРЕДШКОЛСКИХ УСТАНОВА БЕОГРАДА „УПВ“.

 

Скраћени назив: УДРУЖЕЊЕ „УПВ“.

 

Назив Удружења је на српском језику и исписан ћириличким писмом.

 

Седиште Удружења је на Новом Београду, у Булевару Зорана Ђинђића бр. 92.

 

Удружење своју делатност остварује на територији Републике Србије.

 

ОБЛАСТ ОСТВАРИВАЊА ЦИЉЕВА И ЦИЉЕВИ УДРУЖЕЊА

 

Члан 4.

 

Удружење се оснива ради остваривања циљева у области васпитно-образовног рада и побољшања услова рада у области васпитања деце предшколског узраста и примене највиших стандарда у области васпитно-образовног рада.

 

Циљеви Удружења су следећи:

 1. Афирмација и унапређивање делатности предшколског васпитања и образовања,
 2. Побољшање услова рада у области васпитања и образовања деце предшколског узраста,
 3. Заштитa квалитета и законитости рада предшколских установа чији су оснивачи друго приватно правно или физичко лице,
 4. Примена највиших стандарда у области васпитно-образовног рада у предшколским установама,
 5. Унапређивање делатности предшколског васпитања и образовања,
 6. Спровођење највиших стандарда у погледу квалитета васпитно-образовног рада,
 7. Примена одговарајуће методологије од стране стручног кадра,
 8. Доприношење стручном усавршавању и професионалном развоју својих чланова,
 9. Старање о правовременом и потпуном информисању својих чланова о свим актуелним питањима професије и делатности,
 10. Развијање сарадње са другим владиним и невладиним организацијама, струковним удружењима и другим струковним удружењима која се баве васпитањем и образовањем,
 11. Заштита професионалних интереса у предшколским установама у погледу свих чинилаца (стручности кадра, простора, опреме, адекватне тенденције за сталним стручним усавршавањем и сл.),

 

Циљеви и задаци остварују се у области предшколског васпитања и образовања, и само за потребе чланова Удружења.

 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ЦИЉЕВА

 

Члан 5.

 

Ради остваривања својих циљева и задатака Удружење:

 1. Прикупља и обрађује научну и стручну литературу у области васпитно-образовног рада,
 2. Организује стручне скупове, конференције, трибине, студијска путовања, семинаре, саветовања и друге облике стручног усавршавања у областима свог професионалног деловања,
 3. Предлаже, креира, примењује, прати и вреднује предшколске васпитно-образовне и друге програме и пројекте,
 4. Подстиче и помаже обуку и усавршавање кадра,
 5. Покреће, подржава, реализује и вреднује акциона и друга истраживања и пројекте у области предшколског васпитања и образовања,
 6. Креира, публикује и преводи приручнике, часописе, брошуре, књиге за децу и одрасле, као и играчке, образовна средства и материјале, који се односе на васпитно-образовни рад у складу са Законом,
 7. Ради на јачању тимског приступа у професионалном раду,
 8. Сарађује са научним и стручним институцијама, организацијама и удружењима у земљи и у иностранству, које се баве истом и сличном делатношћу и имају сличне циљеве.

 

СТИЦАЊЕ СВОЈСТВА ЧЛАНА УДРУЖЕЊА

 

Члан 6.

 

Члан Удружења може бити свака предшколска установа која испуњава услове из члана 7. овог Статута и прихвата циљеве Удружења, Статут и поднесе пријаву за учлањење Управном одбору Удружења.

 

Учлањење се врши потписивањем приступнице, уз пружање доказа да су испуњени услови предвиђени Статутом Удружења.

 

Одлуку о пријему у чланство у Удружење доноси Управни одбор Удружења.

 

Приликом приступања члан је дужан да уплати новчани износ на име учлањења, коју

на општи начин (исти за све чланове) утврђује Управни одбор.

 

Члан 7.

 

Да би предшколска установа постала члан Удружења потребно је:

 1. Да је предшколска установа верификована од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја,
 2. Да је оснивач предшколске установе друго приватно правно или физичко лице, односно “друго правно или физичко лице“ у складу са чланом 10. Закона о предшколском васпитању и образовања (“Сл. гласник РС“, бр. 18/2010 и 101/2017),

 

Члан Удружења може имати својство редовног члана или ванредног члана.

 

Редовни члан Удружења је сваки члан који кумулативно испуњава оба следећа услова:

 1. да је протекло најмање две године од доношења Решења о верификацији предметне предшколске установе,
 2. да је члан Удружења најмање шест месеци.

 

Ванредни члан Удружења је сваки члан који је приступио Удружењу а да не испуњава услове за Редовног члана.

 

Ванредни члан самим испуњењем наведених услова постаје редован члан Удружења на дан испуњења услова, без потребе доношења посебног акта о томе.

 

Секретар Удружења је дужан да води евиденцију редовних и ванредних чланова Удружења и да припреми списак редовних и ванредних чланова за сваку Скупштину.

 

ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ЧЛАНА УДРУЖЕЊА

 

Члан 8.

 

Права члана Удружења су да:

 1. Учествује у активности Удружења,
 2. Бира и буде биран у органе Удружења,
 3. Да буде благовремено информисан о раду и активностима Удружења,
 4. Да даје иницијативе и предлоге за успешнији рад Удружења,
 5. Да предлаже посебне пропозиције или правилник за доделу признања,
 6. Да предлаже чланове Удружења за добијање признања,
 7. Да има увид у рад органа Удружења, као и да тражи и добије заштиту својих права у оквиру Удружења.

 

Ванредни члан Удружења има сва права као и редовни члан Удружења, уз једину разлику да у раду Скупштине Удружења редовни члан има два гласа, а ванредни члан један глас и то приликом гласања, приликом утврђивања броја потребног за већину, приликом утврђивања кворума за рад Скупштине, као и у другим случајевима посебно наведеним у Статуту.

 

Све одредбе Статута које се односе на редовне чланове или на чланове Удружења, односе се и на ванредне чланове, уколико другачије није посебно наведено у самој одредби Статута.

 

У раду Удружења сваког члана представља законски заступник предшколске установе.

 

Законски заступник предшколске установе може пуномоћјем пренети ово овлашћење на друго лице.

 

Члан 9.

 

Дужности члана Удружења су да:

 1. Поштује Статут и друге опште акте Удружења,
 2. Редовно плаћа чланарину,
 3. Учествује у активности Удружења у складу са интересовањем и преузетим обавезама,
 4. Ради на остваривању циљева Удружења,
 5. Непосредно учествује у одлучивању на Скупштини Удружења,
 6. Обавља и друге послове које му повери Управни одбор Удружења.

 

Члан 10.

 

Својство члана Удружења престаје:

 1. Иступањем из чланства на лични захтев који се подноси у писаној форми Управном одбору Удружења,
 2. Искључењем у случају грубог кршења одредби овог Статута, или нарушавањем угледа Удружења или његових чланова,
 3. Дужом неактивности у Удружењу,
 4. Губљењем или стoрнирањем верификације предшколске установе од стране надлежног Министарства,
 5. Неплаћањем благовремено чланарине (кашњење са плаћањем најдуже три месеца),
 6. Престанком правног лица (брисањем члана из регистра удружења),
 7. Престанком рада Удружења.

 

Одлуку о искључењу члана доноси Дисциплинска комисија на основу образложеног писаног предлога било ког органа или члана Удружења.

 

Дисциплинска комисија је дужна да позове члана да се изјасни о разлозима за искључење.

 

Искључени члан има право жалбе у року од 15 дана од дана уручења Решења о искључењу.

 

Жалбу разматра Управни одбор Удружења и његова одлука је коначна.

 

У периоду од доношења одлуке о искључењу члана до одлуке по жалби, сва права и дужности члана који се искључује се суспендују.

УНУТРАШЊА ОРГАНИЗАЦИЈА

 

Члан 11.

 

Органи Удружења су:

 1. Скупштина,
 2. Управни одбор,
 3. Председник Удружења,
 4. Надзорни одбор,
 5. Дисциплинска комисија,
 6. Секретар.

 

Функцију законског заступника врши Председник Удружења.

Члан 12.

 

Скупштина Удружења је највиши орган Удружења и чине је сви чланови Удружења.

 

Седница Скупштине може бити редовна, изборна и ванредна.

 

Редовна седница Скупштине Удружења одржава се најмање једанпут годишње.

 

Ванредна седница Скупштине Удружења мора се сазвати ако захтев за њено сазивање, у писаном облику, поднесу чланови који имају најмање једну трећину од укупног броја гласова чланова Удружења.

 

Ванредна седница Скупштине Удружења мора се одржати најкасније у року од 30 дана од дана подношења захтева за њено сазивање.

 

Члан 13.

 

Скупштина Удружења доноси одлуке већином гласова од укупног броја присутних чланова Скупштине, осим у случајевима када је законом прописана квалификована већина.

 

Сазивање седница, рад на седницама, кворум и сва остала питања у вези са радом Скупштине су регулисана Пословником о раду Скупштине.

 

Рад Скупштине је јаван, а јавност у раду се обезбеђује објављивањем одлука Скупштине на сајту Удружења.

 

Уколико Скупштина тако одлучи, поједине одлуке, делови одлука и појединачни закључци се могу објавити у средствима јавног информисања.

 

Члан 14.

 

Скупштина Удружења:

 1. Доноси план и програм рада Удружења,
 2. Усваја Статут Удружења, и његове измене и допуне,
 3. Усваја Пословник о раду Скупштине,
 4. Бира и разрешава Председника Удружења,
 5. Поставља и разрешава Секретара Удружења,
 6. Бира и разрешава чланове Управног одбора Удружења,
 7. Бира и разрешава чланове Надзорног одбора Удружења,
 8. Разматра и усваја Годишњи извештај о раду,
 9. Разматра и усваја извештај о раду Управног и Надзорног одбора,
 10. Разматра и усваја финансијски план и извештај о раду Удружења,
 11. Доноси одлуку о удруживању Удружења у савезе,
 12. Доноси одлуку о пословно-техничкој сарадњи Удружења са другим организацијама и удружењима, као и са међународним организацијама,
 13. Доноси одлуку о статусним променама Удружења и престанку рада Удружења,
 14. Одлучује и о другим питањима у складу са Законом, овим Статутом Удружења и другим општим актима Удружења.

 

Скупштина Удружења и Управни одбор Удружења ће сва питања из свога делокруга која нису регулисана овим Статутом уредити пословницима о своме раду, а складу са Законом.

 

Члан 15.

 

Председника Удружења бира Скупштина Удружења, из реда законских заступника чланова Удружења, већином гласова од укупног броја присутних чланова Скупштине.

 

Председник Удружења се именује на период од четири године (мандат), с тим што исто лице може бити изабрано за Председника Удружења највише два пута узастопно.

 

Члан 16.

 

Председник Удружења руководи пословима и задацима који су утврђени Статутом и другим нормативним актима Удружења, а нарочито о следећем:

 1. Овлашћено је лице за заступање Удружења,
 2. Сазива, припрема и председава седницама Скупштине према утврђеном пословнику,
 3. Непосредно се брине о спровођењу одлука Скупштине Удружења,
 4. Обавља консултације у припремама седница Управног одбора,
 5. Остварује сарадњу са другим удружењима, надлежним министарством, институцијама и привредним организацијама,
 6. Прати и подстиче рад свих органа Удружења,
 7. Потписује финансијски план и нормативна акта Удружења,
 8. Одговоран је за законитост у раду Удружења,
 9. Брине о остваривању јавности рада у Удружењу,
 10. Подноси предлог програма рада и извештај о раду Удружења,
 11. Представља и заступа Удружење у земљи и иностранству,
 12. Врши и друге послове и задатке који су предвиђени нормативним актима и одлукама органа Удружења.

 

Члан 17.

 

Мандат Председника Удружења престаје:

 1. Истеком мандата,
 2. На лични захтев, у писаној форми, или усменим путем на седници Скупштине,
 3. Разрешењем,
 4. У другим случајевима утврђеним Законом.

 

Захтев за разрешење Председника Удружења у писаној форми може поднети половина чланова Удружења или Дисциплинска комисија.

 

Одлуку о престанку дужности Председника Удружења доноси Скупштина Удружења.

Члан 18.

 

Управни одбор је извршни орган Удружења који се стара о спровођењу циљева Удружења који су утврђени овим Статутом.

 

Управни одбор има 9 чланова које именује и опозива Скупштина.

 

Председник Удружења је аутоматски и члан Управног одбора али не може истовремено бити и Председник Управног одбора.

 

Остале чланове Управног одбора бира Скупштина Удружења и то тако што 8 кандидата која су добила највећи број гласова постају чланови Управног одбора.

 

Мандат чланова Управног одбора траје 4 (четири) године и они се могу поново и бирати на исту функцију,

 

Управни одбор из реда својих чланова већином гласова од укупног броја бира и разрешава Председника Управног одбора.

 

Члан 19.

 

Управни одбор ради у седницама које се заказују по потреби, на начин регулисан Правилником о раду Управног одбора.

 

Члан 20.

 

Управни одбор обавља следеће послове:

 1. Руководи радом Удружења између две седнице Скупштине и доноси одлуке ради остваривања циљева Удружења,
 2. Бира председника Управног одбора,
 3. Стара се о реализацији одлука Скупштине,
 4. Израђује предлог Стратешког плана рада Удружења,
 5. Даје иницијативу за измене и допуне Статута,
 6. Именује одборе и друга радна тела за обављање одређених послова у Удружењу,
 7. Разматра извештаје и даје их Скупштини на усвајање,
 8. Стара се о реализацији циљева и задатака Удружења дефинисаних Статутом и Стратешким планом,
 9. Доноси финансијске одлуке,
 10. Непосредно се брине о материјалном положају Удружења,
 11. Закључује договоре и уговоре са другим удружењима и савезима о обједињавању служби од заједничког интереса,
 12. Непосредно сарађује са удружењима из Србије,
 13. Одређује лице за обављање рачуноводствених и финансијских послова за потребе Удружења,
 14. Развија сарадњу са сродним научним и стручним организацијама у земљи и иностранству,
 15. Доноси одлуке о молбама и жалбама,
 16. Одлучује о покретању поступка за накнаду штете и, по потреби, одређује посебног заступника Удружења за тај поступак,
 17. Именује тимове и комисије за одређене послове по потреби,
 18. Врши најмање једном годишње анализу програма свог рада и о томе обавештава чланове Удружења на Скупштини Удружења,
 19. Одлучује о одржавању скупова и брине се о њиховој припреми и реализацији,
 20. Доноси одлуку о запошљавању нових лица у Удружењу, на предлог Секретара или Председника Удружења,
 21. Може да именује Саветнике (Стручне консултанте) Удружења који, својим угледом и ангажовањем унапређују рад и афирмишу Удружење.

 

Трећа лица могу учествовати у раду Управног одбора по позиву Председника Управног одбора, а без права одлучивања.

 

Управни одбор доноси одлуке пуноважно одлучује већином гласова од укупног броја чланова Управног одбора.

 

Члан 21.

 

Надзорни одбор има три члана која бира Скупштина.

 

Мандат чланова Надзорног одбора траје четири године и могу се поново бирати.

 

Члан 22.

 

Надзорни одбор Удружења ради у седницама које се одржавају према потреби.

 

Седнице Надзорног одбора Удружења сазива Председник Надзорног одбора, писменим позивом, најкасније три дана пре одржавања седнице, и њима руководи.

 

Седница Надзорног одбора се може одржати и у краћем року без писменог позивања, уколико се са тим сложе сви чланови Надзорног одбора и уколико сви чланови Надзорног одбора потпишу све акте донете на предметној седници.

 

 

Члан 2З.

 

Надзорни одбор Удружења:

 1. Прати рад свих органа Удружења и стара се о поштовању одредби Статута Удружења и других прописа које доносе органи Удружења,
 2. Контролише финансијско пословање Удружења,
 3. Даје мишљење на годишњи финансијски извештај Удружења и упућује га Скупштини Удружења,
 4. Прегледа сва документа Удружења, проверава њихову веродостојност и истинитост у њима садржаних података,
 5. Прегледа стање имовине Удружења,
 6. Обавља и друге послове из оквира своје надлежности утврђене Законом, овим Статутом и другим општим актима Удружења.

 

Члан 24.

 

Дисциплинска комисија има три члана која бира Скупштина.

 

Мандат чланова Дисциплинске комисије траје четири године и могу се поново бирати.

 

Члан 25.

 

Секретар Удружења је једино лице запослено у Удружењу и обавља следеће послове:

 1. Руководи стручном службом и организује све административне послове,
 2. Учествује у припремама седница и стручних скупова,
 3. Помаже Председнику Удружења и председнику Управног одбора у припремању програма и извештаја и других материјала за Удружење
 4. Обавештава све чланове о новинама у циљу благовременог информисања,
 5. Организује и обавља службену кореспонденцију,
 6. Обавља и друге задатке које му постави Скупштина, Управни одбор и Председник Удружења.

 

Члан 26.

 

У случају да члану органа Удружења престане функција из било којег разлога у неком од органа Удружења, на његово место аутоматски ступа кандидат за дати орган Удружења  који је приликом избора на Скупштини Удружења био следећи на ранг-листи по броју гласова, а ако више нема таквих кандидата, онда чланови тог органа Удружења могу изабрати новог члана простом већином гласова присутних чланова тог органа (кооптација), осим у случају избора председника Удружења, на којег се овај став не примењује, већ избор председника Удружења увек врши Скупштина.

 

У свим случајевима описаним у претходном ставу, мандат члана органа који је на описани начин ступио на функцију траје до дана када је истицао мандат раније изабраног члана, односно до следеће изборне Скупштине на којој се бира целокупан састав органа.

ПРЕДСТАВЉАЊЕ И ЗАСТУПАЊЕ

 

Члан 27.

 

Удружење заступа и представља и  Председник Удружења без ограничења овлашћења.

 

Председник Удружења може дати пуномоћје за заступање другом лицу за преузимање појединих правних и фактичких радњи из свог делокруга у одређеним ситуацијама када је физички спречен за реализацију истих.

 

Председник Удружења може бити разрешен дужности одлуком Скупштине, а нарочито када се утврди да:

 1. Крши Статут и друге опште акте Удружења,
 2. Не поштује права чланова Удружења
 3. Крши принципе рада Удружења,
 4. Врши дискриминацију чланова Удружења,
 5. Нарушава углед и интересе Удружења,
 6. Својим поступцима и одлукама наноси материјалну штету Удружењу.

 

Скупштина може формирати комисију која ће утврдити одговорност и висину материјалне штете и донети одлуку о остваривању права Удружења преко надлежног суда и других надлежних органа, или наведено поверити Дисциплинској комисији.

 

ОПШТИ АКТИ УДРУЖЕЊА

 

Члан 28.

 

Општи акти Удружења су:

 1. Статут,
 2. Правилници,
 3. Одлука којом се на општи начин уређују одређена питања,
 4. Пословници.

 

СРЕДСТВА, ИМОВИНА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ОБАВЕЗЕ

 

Члан 29.

 

Финансирање рада Удружења је регулисано Законом, овим Статутом и одлукама органа Удружења.

 

Финансијска средства за рад Удружења обезбеђују се од чланарине, донација и поклона, финансијских субвенција и на други Законом предвиђен начин.

 

Удружење може прибављати средства и од котизација за семинаре и друге облике образовања из области заштите на раду и унапређивања система безбедности и заштите радника.

 

Члан 30.

 

Висина чланарине по члану Удружења на месечном или годишњем нивоу утврђује се одлуком Управног одбора.

 

Чланарина се уплаћује на рачун Удружења.

 

Секретар Удружења је дужан да води уредну евиденцију о уплатама чланарине и да обавести Управни одбор и Председника Удружења када неко од чланова касни са плаћањем чланарине дуже од 3 месеца.

 

Члан 31.

 

Управни одбор у оквиру годишњег финансијског плана утврђује укупан приход и расподелу финансијских средстава за остваривање циљева Удружења и појединачне активности неопходне за спровођење тих циљева.

 

У току године Управни одбор разматра периодичне рачуне, а на крају календарске године разматра и усваја завршни рачун.

 

Финансијско пословање и коришћење средстава Удружења врши се на основу усвојеног финансијског плана и у складу са прописима.

 

Члан 32.

 

Удружење води пословне књиге и сачињава финансијске извештаје у складу са прописима о рачуноводству и ревизији.

 

Годишњи обрачун Удружења и извештаје о активностима Удружења усваја Скупштина Удружења.

 

Члан 33.

 

Имовина Удружења може се користити искључиво за остваривање циљева Удружења, укључујући и трошкове редовног рада Удружења и сопствено учешће у финансирању одређених пројеката.

 

Имовина удружења не може да се дели члановима, оснивачима и члановима органа Удружења.

 

Средствима Удружења управљају Председник Удружења и Секретар Удружења који за свој рад одговарају Скупштини Удружења.

 

ЈАВНОСТ У РАДУ УДРУЖЕЊА

 

Члан 34.

 

Рад Удружење је јаван.

 

Јавност у раду Удружења обезбеђује се извештајима и записницима, издавањем публикација, преко сајта Удружења, саопштењима за штампу и на друге начине.

 

СТАТУСНЕ ПРОМЕНЕ

 

Члан 35.

 

Скупштине Удружења доноси све одлуке о статусним променама Удружења двотрећинском већином присутних чланова.

 

ПРЕСТАНАК РАДА УДРУЖЕЊА

 

Члан 36.

 

Удружење престаје са радом oдлуком Скупштине, донетом двотрећинском већином присутних чланова и у другим случајевима предвиђеним Законом.

 

У случају да Удружење има довољно средстава за покриће свих својих обавеза, спроводи се ликвидација Удружења, сходном применом прописа којима се регулише ликвидација привредних друштава.

 

Члан 37.

 

Брисањем из регистра удружења, Удружење губи својство правног лица.

 

ПОСТУПАЊЕ СА ИМОВИНОМ УДРУЖЕЊА У СЛУЧАЈУ ПРЕСТАНКА РАДА УДРУЖЕЊА

 

Члан 38.

 

У случају престанка рада, имовина Удружења пренеће се на непрофитно правно лице које је основано ради остваривања истих или сличних циљева, односно Скупштина ће одлуком о престанку одредити коме се имовина преноси у складу са Законом, а архива ће бити предата Архиву града Београда.

 

ИЗГЛЕД И САДРЖИНА ПЕЧАТА

 

Члан 39.

Удружење има свој печат, штамбиљ и логотип.

 

Удружење има печат округлог облика пречника 30мм на коме је по обиму круга на српском језику, ћириличким писмом исписан текст:

 

„УДРУЖЕЊЕ ПРИВАТНИХ ПРЕДШКОЛСКИХ УСТАНОВА УПВ БЕОГРАД“

 

Удружење има штамбиљ правоугаоног облика уобичајених димензија који садржи назив удружења, седиште и текст који ближе означава намену његове употребе.

 

На основу Закона Председник Удружења је у обавези да извади и електронски потпис за потребе Удружења.

 

Употребу и чување печата и штамбиља Удружење поверава Председнику Удружења.

 

Поступак израде, број печата, начин употребе, чување и уништавање печата и штамбиља регулишу се одлуком Скупштине, у складу са важећим прописима из области канцеларијског пословања.

 

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

 

Члан 40.

 

Овај Статута Удружења ступа на снагу даном његовог усвајања на Скупштини Удружења.

 

Даном ступања на снагу овога Статута престају да важе све одредбе ранијег Статута.

 

На све односе који нису регулисани Статутом Удружења непосредно ће се примењивати одредбе Закона о удружењима и други прописи којима се регулише област делатности Удружења.

 

Даном ступања на снагу овог Статута, аутоматски престаје чланство свим досадашњим члановима Удружења, који не испуњавају услове предвиђене новим Статутом.

 

Секретар и Управни одбор Удружења ће након ступања на снагу овог Статута прибавити податке о верификацији свих чланова Удружења и на основу тих података саставити списак редовних чланова и ванредних чланова.

 

Сви чланови органа Удружења изабрани по одредбама раније важећег Статута ће наставити да обављају своје функције до истека манадата (аутоматско продужење), осим уколико не испуњавају услове предвиђене новим Статутом, с тим да досадашња 3 потпреседника Удружења постају чланови Управног одбора.