Home / Subvencija

ОДЛУКА O ПРАВУ НА НАКНАДУ ДЕЛА ТРОШКОВА БОРАВКА ДЕЦЕ У ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ

УПИС УЗ СУБВЕНЦИЈЕ
У предшколску установу обавезно се уписују сва деца у години пред полазак у школу. Родитељ, односно други законски заступник, чије дете није обухваћено васпитно-образовним радом у предшколској установи, дужан је да упише дете старости од пет и по до шест и по година у предшколску установу која остварује припремни предшколски програм, с тим да има право да изабере предшколску установу.

Право на надокнаду дела трошкова боравка деце у приватној предшколској установи имају:

 • родитељи који су држављани Републике Србије,
 • родитељи деце пријављене на територији Града Београда,
 • родитељи чије дете није добило место у државном вртићу.

Са потврдом да дете није уписано у државни вртић родитељи долазе у приватну предшколску установу и са установом потписују Уговор о боравку детета у предшколској установи, према тржишним условима по којима Установа послује.

Након потписивања уговора, родитељ одлази у Секретаријат за образовање и дечју заштиту, који се налази на адреси Краљице Марије 1/III и тамо на писарници предаје:

 • захтев за остваривање права на накнаду дела трошкова (можете га преузети са сајта УПВ),
 • ОДБИЈЕНИЦУ, (оригинал потврде предшколске установе, чији је оснивач Град Београд, да дете није уписано због недовољних капацитета, тј. да је одбијено приликом уписа у државни вртић,
 • фотокопију извода из матичне књиге рођених за дете, односно решење центра за Социјални рад о статусу родитеља, старатеља, усвојитеља или хранитеља,
 • фотокопију уверења о држављанству Републике Србије подносиоца захтева,
 • фотокопију личне карте (извод из читача) подносиоца захтева, односно фотокопију потврде о сталном настањењу на територији Града Београда за страног држављанина или потврду Комесаријата за избегла и расељена лица која имају боравиште на територији Града Београда,
 • фотокопију уговора са приватном предшколском установом, са свим саставним деловима уговора.
 • Број жиро рачуна подносиоца захтева

За рефундирање при првој уплати доставити:

 • Образац ППУ2- два примерка
 • Уговор са приватном предшколском установом-два примерка
 • Извод из матичне књиге рођених за дете-два примерка
 • Фотокопију личне карте (извод из читача) подносиоца захтева- два примерка
 • Број жиро рачуна подносиоца захтева– два примерка

 

Након подношења ове иницијалне документације од стране родитеља, предшколска установа ће бити у обавези да на крају сваког наредног месеца поднесе пропратну документацију, на основу које ће се рачунати рефундирани тј. субвенционисани износ за исплату родитељима.

На основу члана 8. Одлуке о праву на накнаду дела трошкова боравка деце у предшколској установи чији је оснивач друго правно или физичко лице на територији Града Београда, предвиђено је да родитељ, старатељ, усвојитељ или хранитељ који је већ остварио право на накнаду дела трошкова боравка деце у предшколској установи, чији је оснивач друго правно или физичко лице, у радној 2017/2018. години, може остварити право на накнаду дела трошкова и у радној 2018/2019. години на основу поднетог захтева за остваривање овог права, уз који прилаже уговор са приватном предшколском установом.

Претходно описани члан одлуке указује на то да сви они који су остварили право на субвенцију у радној 2017/2018. задржавају то исто право које се наставља и у радној 2018/2019. години, уколико пре почетка 2018/2019. радне године (крајем месеца августа 2018.) Секретаријату за образовање и дечју заштиту доставе захтев за накнаду дела трошкова, као и нови, односно актуелни Уговор о боравку детета у предшколској установи, који ће важити од 01.09.2018. године.

На основу поднетог захтева родитељ добија РЕШЕЊЕ.

Деца која се од 01.09.2018. године уписују на похађање припремног предшколског програма, могу да конкуришу за субвенцију (накнаду дела трошкова) под истим условима као и остала предшколска деца других узраста. Износ који се родитељу који је подносилац захтева субвенционише је исти као и за остале предшколске полазнике млађих генерација.

Уплата накнаде дела трошкова боравка деце у приватној предшколској установи, врши се из средстава буџета Града Београда на текући рачун родитеља, старатеља, усвојитеља или хранитеља, на основу решења о преносу средстава и месечног извештаја о присутности детета у приватној предшколској установи потписаног од стране овлашћеног лица, а који приватна предшколска установа доставља организационој јединици до 5. у месецу за претходни месец.

Све додатне информације заинтересовани ће моћи да добију у:

 • Градском секретаријату за образовање и дечју заштиту,
 • Контакту Удружења УПВ

 

ПРЕЛАЗАК ИЗ ЈЕДНЕ ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ У ДРУГУ

Потребна документација:

 • захтев за остваривање права на накнаду дела трошкова
 • решење о раскиду уговора са претходном предшколском установом
 • извод из матичне књиге рођених за дете
 • уверење о држављанству Републике Србије подносиоца захтева,
 • фотокопију личне карте (извод из читача) подносиоца захтева

 

ЗАХТЕВ ЗА УПИС ДЕТЕТА У ПРЕДШКОЛСКУ УСТАНОВУ

ЗАХТЕВ ЗА МЕСЕЧНУ НАКНАДУ ДЕЛА ТРОШКОВА БОРАВКА ДЕЦЕ У ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ( Образац ППУ2)

ЗАХТЕВ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА НАКНАДУ ДЕЛА ТРОШКОВА У ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ

ЗАХТЕВ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА НАКНАДУ  УКУПНИХ ТРОШКОВА БОРАВКА  У ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ