ЕТИЧКИ КОДЕКС ЧЛАНОВА УДРУЖЕЊА

ОПШТИ ДЕО

Често се у свакодневном животу и у професионалној пракси чланови нашег удружења ( у даљем тексту : чланови УПВ) налазе пред неком моралном дилемом. Многи су често суочени са потребом и обавезом да помогну неком ко им се обратио за помоћ, али и обавезом да тиме не наруше своју делатност, сигурност и информације.

Кодекс понашања није замишљен да понуди готова решења нити правила којих се треба придржавати као апсолутно обавезујућег, већ као полазиште у коме ће сваки члан УПВ наћи већину одговора на своја питања, па и оно најчешће постављено: „Да ли сам исправно поступио?“

Функције кодекса:

 • Нормативна – има своју намену функцију/је и сврху.
 • Етички стандарди треба да се одражавају у прописима, односно етички кодекс је у сагласности са свим Законима који га прате.
 • Професионална слобода – чланови УПВ су позвани и одговорни да бране истину, онако како је виде, у атмосфери дијалога и толеранције и без повреде права других, подстичу развој слободног духа, научну радозналост и истраживачки дух и у сваком погледу испољавају интелектуално поштење.
 • Информативна – обавештавање о дозвољеним и не дозвољеним професионалним активностима јасном језичком формулацијом, у виду чланова и тачака.
 • Функцију уједначавања – кодекс једног професионалног удружења неопходан је како би се сви његови чланови на основу система етичких норми подједнако морално понашали. Ова униформност треба да помогне да власници (директори) приватних предшколских установа буду јасни и пред собом и пред другима што се од њих и очекује.
 • Заштита чланова УПВ – заштита људског и професионалног достојанства од осталих интересних група са којима комуницирају.
 • Заштита стручних стандарда – обавезује установе, чланице УПВ, на поштовање основа стандарда при обављању свакодневних активности из професионалне праксе, њиховој заштити од злоупотребе .
 • Основа за Суд части – непоштовање етичких норми које доноси Кодекс мора бити санкционисано.
 •  

ПОСЕБНИ ДЕО

Кодекс регулише и прецизније дефинише следеће области:

Однос према удружењу

Однос према професионалној слободи и угледу

Однос према стручном раду

Однос према другом лицу

Однос према јавности

Однос према колегама

Примена и кршење правила

I Однос према УПВ ( удружењу приватних предшколских установа Београда) као према институцији

Члан 1.

Власници и директори треба да чувају интегритет и достојанство ове институције и да у оквиру њега и ван њега обављају својуделатност стручно, поштено, културно и посвећено.

Члан 2.

Чланови УПВ су позвани да узму активно учешће, слободно критикују и мењају правила институције, у складу са законом.

Члан 3.

У случају ангажмана, ван институције коју представља, карактер и обим обавеза мора бити усклађен са радом и интересима овог удружења.

II Однос према професионалној слободи и угледу

Члан 4.

Одговорност за углед професије сноси сваки њен припадник.

Члан 5.

Чланови УПВ су позвани и одговорни да бране истину, онако како је виде, у атмосфери дијалога и толеранције и без повреде права других, а на основу своје стручне компетенције и законске регулативе.

Члан 6.

Чланови УПВ треба да се понашају у складу са својом функцијом која је јавна и која укључује примену одређених стандарда.

Члан 7.

Чланови УПВ се при обављању свог посла позивају на:

 • стручну оспособљеност,
 • законска и подзаконска акта,
 • етичка начела овог Кодекса
 • Декларацију о правима детета

Члан 8.

Чланови УПВ треба да буду особе од интегритета

Члан 9.

Чланови УПВ треба да се професионално понашају, што значи непристрасно, објективно, независно, без дискриминације по било ком основу као што су полна, расна, верска, национална или нека друга припадност.

Члан 10.

Чланови УПВ треба да се боре за поштовање основних права родитеља и деце уз уважавање и поштовање права других, свуда где се за тим укаже прилика

Члан 11.

Чланови УПВ не смеју да се у обављању професионалне делатности позивају на идеолошка, политичка, верска, национална и друга убеђења.

Члан 12.

Члановима УПВ је забрањена употреба ПАС, алкохола и дувана у васпитно образовним установама или подстрекивање и игнорисање истих код запослених којираде у њиховим установама.

Члан 13.

Члановима УПВ је забрањено ношење или употреба оружја.

III Однос према стручном раду

Члан 14.

Свака педагошка делатност коју обавља чланица УПВ, на територији града Београда са обавезујућим образовањем, подлеже регулацији овог кодекса а не неког другог.

Члан 15.

Кодекс етике обавезујући је за сво васпитно особље при ППУ без обзира да ли су чланови УПВ или то нису.

Члан 16.

Чланови УПВсу обавезани да поштују стандарде своје струке и тиме онемогуће било који облик његове девалвације и злоупотребе.

Члан 17.

Чланови УПВсу дужни да не снижавају стандарде свог рада по било ком основу поготово не на основу притиска неког лица или органа.

Члан 18.

За обављање васпитно образовног рада у ППУ нема забрањених тема, осим уколико се тиме не нарушава приватност, поверљивост и интимност других лица без њихове сагласности.

Члан 19.

Члану УПВ је забрањен сваки облик дискриминације у стручном раду.

Члан УПВ, пратећи реализацију васпитно-образовног рада у својојустанове је дужан да настоји да, користећи педагошку теорију, стручно и критички, у пуној мери уважи културне и друге особености људи и деце са којима ради.

Члан 20.

Члан УПВ, пратећи реализацију васпитно-образовног рада у својојустанове је дужан да, предузимајући емпиријска истраживања и друге области научне продукције, поред својих интересовања, уважава актуелне догађаје из своје средине.

Члан 21.

Члан УПВ, пратећи реализацију васпитно-образовног рада у својојустанове је дужан да у обављању свог посла задовољи објективност, поштовање чињеница, релевантност података, резултата и анализа.

Члан 22.

Члан УПВ, пратећи реализацију васпитно-образовног рада у својојустанове је обавезан да стручној јавности омогући увид у све аспекте свог извештаја чије је приказивање подложно критици.( јавност делатности, аутоматски захтева јавност у увид стручних служби)

Члан 23.

Члан УПВ, пратећи реализацију васпитно-образовног рада у својојустанове не сме податке и резултате кривотворити и такве приказивати у јавности.

Члан 24.

Члан УПВ, пратећи реализацију васпитно-образовног рада у својојустанове тежи идеолошкој неутралности педагошке науке стога настоји да одвоји идеолошке ставове од научних поставки и теорија.

Члан 25.

Члан УПВ настоји да поштује равноправност свих учесника у реализацији ВОР-а.

Члан 26.

Члан УПВ самостално обавља искључиво само оне послове за које има стручну компетенцију.

Члан 27.

Чланови УПВ,су дужни да се по мери својих и законских могућности стручно усавршавају .

IV Однос према другом лицу

Члан 28.

Члан УПВ не сме да својим радом утиче на непоштовање личног и професионалног достојанства или се издиже над добробити појединца или групе зарад личних или ван стручних циљева.

Члан УПВ не сме да злоупотреби свој положај у односу на другогчлана УПВ.

Члан УПВ је дужан да своју стручну компетенцију стави у службу оних којима је његова помоћ потребна

Члан 29.

Престанак чланства у УПВаутоматски настаје у случају смањене стручне или моралне компетентности Чланице које својим поступцима у раду могу нанети штету удружењу ( не поштовањем закона, злоупотребом сваке врсте која наноси штету по углед удружења, не поштовању Статута и другох аката УПВ)аутоматски престају бити чланице УПВ

V Однос према колегама

Члан 30.

Чланови УПВ негују колегијалне односе засноване на међусобном разумевању и уважавању, сарадњи и стручној размени.

Члан 31.

Чланови УПВ уважавају туђа мишљења и идеје и супротстављају се истим, искључиво вођени давањем веродостојних и законски релевантним  аргументима.

Члан 32.

Члан УПВ је дужан да уколико располаже сазнањем заснованом на доказима о злоупотреби положаја, шиканирању, уцењивању, дискриминацији или кршењу Кодекса у  било ком облику, на то укаже и о томе обавести надлежне УПВ.

Члан 33.

Члан УПВ има обавезу да пружи стручну помоћ колеги у случајевима како би се сачувало достојанство професије.

Члан 34.

Чланови УПВ треба да, коментаришући стручни рад својих колега или друге професије, воде рачуна да се оне односе на рад, а не на личност.

Критика не сме да буде заснована на увредама, омаловажавању, претњама и психичком злостављању колега већ на стручној евалуацији његовог рада у оквиру својих компетенција.

Члан 35.

Члан УПВ, може да, уколико се не слаже са поступцима колеге, своје неслагање изнесе на Дисциплинској комисији или Суду части.

VI Однос према јавности

Члан 36.

Члан УПВ је дужан да са јавношћу поступа одмерено и опрезно.

Члан УПВ је дужан да јавност извештава тачно, разумљиво и информативно

Члан 37.

Члан УПВ је дужан да у представљању рада и значаја Предшколског васпитања и образовања избегне сензационализам или свако друго претеривање које може нанети штету како делатности тако и јавности.

Члан 38.

Члан УПВ може користити своја стручна знања како би утицао на јавност да заузме одређени став према неком проблему. Тада не сме злоупотребити своја стручна знања ни свој положај.

Члан 39.

Члану УПВ није дозвољено да злоупотребљава Удружење и рад у предшколском образовању и васпитању у идеолошке, политичке или приватне сврхе које нису у демократском начелу.

Члан 40.

Члан УПВ је дужан да приликом приступања удружењу тачно предочи своје квалификације и способности.

Члан 41.

Члан УПВ је дужан да се уздржи од јавног коментарисања чак и ако друго лице открива свој идентитет и не тражи његову заштиту.

Члан 42.

Члан УПВ мора контролисати своје неформално понашање у јавности које мора бити пристојно и одмерено.

VII Примена и кршење правила

Члан 43.

На односе и понашања члана УПВ која нису описана овим Кодексом могу се применити неписана правила.

Члан 44.

Кршење правила етичког кодекса подлеже одговорности које утврђује Суд части

Члан 45.

УПВ се ограђује од свих појединаца (ППУ), код којих се утврди кршење правила доброг пословања и Законских норми.