Првог априла почео упис у први разред ОШ

Првог априла почео је упис у први разред основне школе и траје до краја маја 2017. године. У први разред, у школску 2017/2018. годину, уписују се деца рођена у временском периоду од 01. марта 2010. године до краја фебруара 2011. године.

 

Упис ученика у основну школу регулисан је одредбама чл. 98. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 72/2009, 52/2011, 55/2013 и 35/2015-аутентично тумачење, 68/2015 и 62/2016 – одлука УС, даље: Закон) и чл. 55.-58. Закона о основном образовању и васпитању („Службени гласник РС“, број 55/2013, даље: Закон о основној школи).

Упис ученика у први разред основне школе

Према одредбама члана 98. Закона у први разред основне школе уписује се свако дете које до почетка школске године има најмање шест и по, а највише седам и по година.

Школа је дужна да упише свако дете са подручја школе.

Законом је прописана могућност да родитељ, односно старатељ изабере основну школу у коју ће да упише дете.

У таквој ситуацији, родитељ, односно старатељ подноси захтев изабраној школи најкасније до 1. фебруара текуће календарске године у којој се врши упис, а школа, у складу са својим могућностима, може да упише и дете са подручја друге школе.

Школа је дужна да обавести родитеља о својој одлуци о упису детета ван подручја школе, у року од 30 дана од дана подношења захтева.

Упис у школу за образовање ученика са сметњама у развоју

У школу за образовање ученика са сметњама у развоју могу да се упишу деца, на основу мишљења интерресорне комисије за процену потреба за пружањем додатне образовне, здравствене или социјалне подршке ученику, уз сагласност родитеља, односно старатеља.

Упис у музичку, односно балетску школу

У први разред основне музичке, односно балетске школе, уписује се дете, односно ученик основне и средње школе који положи пријемни испит за утврђивање музичке, односно балетске способности.

У ситуацији када ученик који није завршио први циклус основне музичке, односно основне балетске школе, а жели да се упише у други циклус, може да се упише под условом да положи испита за проверу знања

Ако се утврди да ученик основне музичке или основне балетске школе има изузетне музичке, односно балетске способности, такав ученик може да настави стицање музичког, односно балетског образовања и васпитања по јединственом школском програму за таленте.

Одговорност родитеља за упис детета у први разред основне школе

Родитељ, односно старатељ одговоран је за упис детета у школу, за редовно похађање наставе и обављање других школских обавеза.

Законом о основној школи прописана је дужност школе да обавести родитеља, односно старатеља и јединицу локалне самоуправе о детету које није уписано у први разред, најкасније 15 дана пре почетка школске године (члан 58. став 4. Закона о основној школи).

Према члану 163. Закона, новчаном казном од 5.000 до 50.000 динара казниће се за прекршај родитељ, односно старатељ, ако, између осталог, намерно или без оправданог разлога не упише дете у основну школу.

Испитивање детета уписаног у школу

Након уписа у школу, испитивање уписаног детета врше психолог и педагог школе применом стандардних поступака и инструмената, препоручених од надлежног завода, односно овлашћене стручне организације.

Испитивање се врши на матерњем језику детета, међутим ако у школи не постоји та могућност, школа ангажује преводиоца на предлог националног савета националне мањине ради испитивање детета  на његовом матерњем језику.

За децу са моторичким и чулним сметњама испитивање се врши уз примену облика испитивања на који дете може оптимално да одговори.

Изузетно, када је то у најбољем интересу детета, педагог и психолог могу да одложе упис детета у први разред основне школе за годину дана, на основу мишљења интерресорне комисије, које садржи доказе о потреби одлагања и предлог мера додатне образовне, здравствене или социјалне подршке детету у периоду до поласка у школу.

У поступку испитивања детета уписаног у школу, школа може да утврди потребу:

  • за доношењем индивидуалног образовног плана или
  • додатном подршком за образовање.

Уколико додатна подршка захтева финансијска средства, школа упућује писмени захтев оснивачу по прибављеном мишљењу интерресорне комисије.

Ранији и каснији упис у први разред основне школе

Закон прописује могућност уписа у први разред основне школе и детета старости од шест до шест и по година, након провере спремности детета за полазак у школу.

Проверу спремности детета врши психолог школе применом стандардних поступака и инструмената, препоручених од надлежног завода, односно овлашћене стручне организације.

У поступку провере спремности детета за полазак у школу на основу мишљења психолога школа може да препоручи:

  • упис детета у први разред;
  • упис детета у школу након годину дана, уз похађање припремног предшколског програма.

Родитељ, односно старатељ детета, коме је препоручено одлагање поласка детета у школу за годину дана, може да поднесе захтев комисији школе, коју чине: психолог, педагог, учитељ и педијатар детета, за поновно утврђивање спремности за упис у школу.

Комисија школе применом стандардних поступака и инструмената, може да одобри упис детета или да потврди одлагање уписа детета за годину дана.

Дете старије од седам и по година, које због болести или других разлога није уписано у први разред, може да се упише у први или одговарајући разред на основу претходне провере знања.

Документација потребна за упис

Уз документацију потребну за упис:

  • извод из матичне књиге рођених,
  • потврда о пребивалишту,
  • потврда о завршеном припремном предшколском програму,
  • родитељ доставља и доказ о здравственом прегледу детета.

Изузетно , деца из осетљивих друштвених група могу да се упишу у школу, без доказа о пребивалишту родитеља и потребне документације.

Важно је напоменути да је родитељ, односно старатељ, чије дете није обухваћено васпитно -образовним радом у предшколској установи, дужан да упише дете старости од пет и по до шест и по година, односно у години пред полазак у школу, у предшколску установу, односно основну школу која остварује припремни предшколски програм, ради похађања припремног предшколског програма, који траје четири сата дневно, најмање девет месеци (члана 97. Закона).

Упис страних држављана и лица без држављанства

Страни држављанин и лице без држављанства уписују се у школу као и држављани Републике Србије, односно под истим условима и на исти начин прописан законом (чл. 100. Закона).

 

Polazak u prvi razred – pomozite svom detetu

Polazak u prvi razred predstavlja jednu novu etapu u životu deteta, ali i roditelja. Zato je važno da se pripreme pre svega roditelji kako bi olakšali deci ovaj tranzicioni period.

Testiranje za školu

Dete se u sklopu pripremnog predškolskog programa priprema za testiranje za školu koje obavlja  psiholog škole.

Svaka škola poseduje svoju bateriju testova koju izrađuju psiholog i pedagog škole. Međutim, osnova od koje polaze je za sve ista. Deca treba da budu pre polaska u školu pripremljena pre svega fizički, psihički i emotivno. Zrelost deteta se ispituje na tri nivoa: emotivnom, kognitivnom i socijalnom.

Pitanja na testu se sastoje od grafomotorike, brojeva, rečnika, prostorne relacije, snalaženje u problemskim situacijama.

Grafomotorna vežba na testiranju se zadaje detetu da bi se ustanovilo da li pravilno drži olovku (da li je fina motorika usavršena) i da bi se odredila dominantna strana deteta (da li je levoruko ili desnoruko).

Pre testiranja dete treba da savlada osnovne podatke o sebi (ime, prezime, koliko ima godina, ulica i broj, datum rođenja, koliko će imati godina sledeće godine), da broji do 20, uočava razlike u količini vizuelno (čega ima više 5 zeka ili 7 veverica), da zna da prepozna razliku u veličini (štapiće od 1-5 cm da poredja po veličini od najmanjeg do najvećeg), da poznaje osnovna zanimanja ljudi (šta radi stolar, policajac, mesar, doktor), da zna šta daje koja domaća životinja, da može da izgovara reči kroz slogove (maca- ma ca), snalaženje u prostoru (iza, ispred, gore, dole), dani u nedelji, meseci u godini, godišnja doba, da zna da imenuje geometrijske oblike, da prepozna koje je koje slovo i broj. Dete ne treba da zna da čita i piše, jer zakonom nije predviđeno da PU ima obavezu da opismenjava decu.

Vodič za roditelje

Roditelji moraju da daju svoj doprinos u pripremi deteta za školu takođe. Jako je važno da se sa detetom razgovara o testiranju par nedelja pre i da mu se objasni da je to jedan običan razgovor. Takođe dete treba da zna da ako ne bude znalo neki odgovor ili ne može da se seti na razgovoru da to neće predstavljati nikakav problem i da se niko neće ljutiti na njega. Kako se datum testiranja približava roditelj treba da bude opušteniji kako bi i se i samo dete osetilo tako. Nakon razgovora dete bi trebalo nagraditi što je bilo hrabro u svom prvom susretu sa školom. Ovo je važno iz dva razlog, pre svega jer smo mu govorili već da je to običan razgovor i da neće biti nikakvog prekora ali i zato da bi dete steklo prvi pozitivan odnos prema školi.

U neposrednom periodu pre polaska u školu (letnjim mesecima), treba sa detetom svakodnevno razgovarati o školi i onome sa čime će tamo da se susretne. Poseban akcenat treba staviti na odabir školskog pribora (ranca, pernice, sveski, olovki) gde deca treba da budu aktivni učesnici, što će im dodatno približiti školu.

Neka deca teže podnose odlazak iz vrtića, odvajanje od drugara i vaspitača. U takvim slučajevima treba detetu objasniti da će u školi upoznati dosta novih drugara, da će naučiti dosta toga novog što vrtić više ne može da mu pruži, da će ići na izlete sa učiteljicom. Premda, dete treba da zna da uvek može da dođe da poseti svoje drugare i vaspitače u vrtiću. Takođe treba da zna da mama i tata mogu da organizuju druženje u parku sa drugarima iz vrtića uvek kada ono poželi i da neće izgubiti kontakt sa njima.

Školu treba približiti detetu i kroz sam obilazak iste kako bi se upoznala pre polaska 1. septembra. Svaka škola ima otvorena vrata koja su vikendom, kada prima buduće prvake, što treba da iskoristite kao idealnu priliku za upoznavanje. Slika o školi treba da bude pozitivna i da ne stvara strah kod deteta (da će tamo morati da bude mirno, da se neće više igrati i sl.). Pretnje školom treba strogo izbegavati kako bi se sprečilo stvaranje početnog otopora prema njoj.

Tačno je da je sam polazak deteta u školu jako stresan, emotivan i predstvlja jednu novu životnu zagonetku, ali dragi roditelji treba da budete ponosni jer vaša deca rastu, postaju mali ljudi i dobijaju nove važne obaveze. S toga uživajte u svakom trenutku sa vašim detetom i budite aktivni učesnik u njihovom odrastanju.

Natalija Cecelja

P.U. Kuća mašte

 

child-865116_1920-FILEminimizer